Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

49.071

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

7.060

Hình sự

8.684

Dân sự

21.764

Hôn nhân và gia đình

1.312

Kinh doanh thương mại

895

Hành chính

711

Lao động

8

Quyết định tuyên bố phá sản

8.637

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv