Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.140

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.904

Hình sự

3.221

Dân sự

8.390

Hôn nhân và gia đình

401

Kinh doanh thương mại

158

Hành chính

344

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

2.719

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv