Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

49.928

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

7.178

Hình sự

8.775

Dân sự

22.021

Hôn nhân và gia đình

1.335

Kinh doanh thương mại

895

Hành chính

722

Lao động

9

Quyết định tuyên bố phá sản

8.993

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv