Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

55.620

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

8.062

Hình sự

9.399

Dân sự

24.213

Hôn nhân và gia đình

1.449

Kinh doanh thương mại

926

Hành chính

781

Lao động

10

Quyết định tuyên bố phá sản

10.780

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv