Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

91.370

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

13.509

Hình sự

14.676

Dân sự

39.966

Hôn nhân và gia đình

3.157

Kinh doanh thương mại

1.405

Hành chính

1.179

Lao động

27

Quyết định tuyên bố phá sản

17.451

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv